Home / Menneskene / Kyrre Tangen Andersen
Portrett av Kyrre-Tangen-Andersen

Kyrre Tangen Andersen

Partner

Kontakt
CMS Kluge Advokatfirma AS
Olav Kyrres gate 21 (Herbarium)
NO-4005 Stavanger
PO Box 277
NO-4068 Stavanger
Norge
Språk Norsk, Engelsk

Kyrre Tangen Andersen arbeider i CMS Kluges avdeling for IP, teknologi og EØS  og i CMS Kluges energi, industri og klima avdeling. Han er også involvert i CMS Kluges avdeling for prosedyre og offentlige anskaffelser, og har en bred praksis som involverer blant annet løpende bistand tilknyttet strategisk rådgivning, prosjektgjennomføring og tvisteoppdrag innenfor alle immateriellrettslige områder, med særlig fokus på teknologi og energi.

Han arbeider også jevnlig med utforming og gjennomgang av kontrakter innenfor ulike rettsområder, både for offentlige og private klienter, og basert både på kontraktstandarder og andre avtalekonstruksjoner, inkludert utforming av nye avtaleverk.

Videre har han bistått i en rekke ulike saker innenfor de fleste immateriellrettslige/IKT-rettslige områder, inkludert opphavsrett, kjennetegnsrett, patentrett og IKT-rett.

Kyrre Tangen Andersen har også bistått en rekke kraftforetak innenfor så vel juridiske utredninger som tvister.

Kyrre Tangen Andersen holder jevnlig foredrag om beskyttelse av immaterielle rettigheter. Han er også kursholder innenfor immaterialrett, og har blant annet holdt heldagskurs om immaterielle rettigheter for ulike klienter.

Videre har han også skrevet om immaterielle rettigheter i Teknisk Ukeblad.

mer mindre

Relevant erfaring

 • 2019 - Partner, CMS Kluge Advokatfirma AS (tidl. Kluge Advokatfirma AS)
 • 2017 - 2018 Assosiert partner, Kluge Advokatfirma AS
 • 2015 - 2016 Senioradvokat, Kluge Advokatfirma AS
 • 2012 - 2015 Advokat, Kluge Advokatfirma DA
 • 2010 - 2012 Advokatfullmektig, Kluge Advokatfirma DA
mer mindre

Rangeringer

Kyrre Tangen Andersen  er anbefalt av Legal 500 i kategorien 'Intellectual Property', og er også anbefalt av IAM Patent 1000.

At CMS Kluge, the ‘young, dynamic, hardworking and highly intelligent‘ team is acting for Neodrill in a patent litigation case against oil service company Aker Solutions; the matter is being led by Kyrre Tangen Andersen, who is ‘very intelligent, good with clients and exceptional in litigation‘.
Legal 500, Intellectual Property 2022

'Kyrre Tangen Andersen – top notch – excellent understanding of highly technical issues and a unique ability to simplify into legal terms.’
‘Kyrre Tangen Andersen – Partner and undisputed head of IP at Kluge. Very intelligent, good with clients and exceptional in litigation.’
Legal 500, testimonials 2022

Kyrre Tangen Andersen er rangert av Chambers som 'Up and Coming' i kategorien 'Intellectual Property'.

Kyrre Tangen Andersen joins the rankings after receiving high market praise. He represents clients in patent litigation, having particular experience in the energy and technology sectors. Kyrre Tangen Andersen is noted by a source for being "extremely knowledgeable," with a second adding that "he is really good at understanding complex technical problems and really owns the case."
Chambers, Intellectual Property 2022

emea recommended lawyer 2022

 

 

 

mer mindre

Kurs/foredrag

 • Jevnlige foredrag om beskyttelse av immaterielle rettigheter, og har vært foredragsholder ved årsmøtet i Society of Petroleum Engineers.
 • Kyrre Tangen Andersen er også den ansvarlige ved kontoret i Stavanger for Kluges gratis bistandstjeneste for gründere. Virksomheten inkluderer løpende bistand til teknologibedrifter i utviklingsfasen, samt foredragsvirksomhet for gründere i samarbeid med Ipark.
 • Ved Universitetet i Bergen spesialiserte Kyrre Tangen Andersen seg innenfor flere valgemner innenfor immaterialrett. I tillegg skrev han en ettårs (stor) mastergradsoppgave på halv tid med toppresultat.
mer mindre

Utdanning

 • 2010 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
 • 2010 Stor mastergradsoppgave innenfor obligasjonsrett og spesialisering med valgemner innenfor immaterialrett
 • 2004 Årstudium i historie, Høgskolen i Stavanger
mer mindre

Feed

21/12/2022
Vi sø­ker ad­vo­ka­ter og ad­vo­kat­full­mek­ti­ger – IP, tek­no­lo­gi & EØS i Stav­an­ger
Har du in­ter­es­se for el­ler er­fa­ring med tek­no­lo­gi­juss, og vil job­be i et tri­ve­lig og sterkt fag­mil­jø? Vårt IPR-team i Stav­an­ger er i sterk vekst og sø­ker nye ad­vo­ka­ter og/el­ler ad­vo­kat­full­mek­ti­ger...
04/11/2022
CMS Klu­ge og Håmsø bi­står med nytt IPR-kurs ved Uni­ver­si­te­tet i Stav­an­ger
Stav­an­ger-de­len av CMS Klu­ges IPR-sats­ning er ny­lig byg­get ut gjen­nom en sam­ar­beids­av­ta­le med Uni­ver­si­te­tet i Stav­an­ger (UiS), som job­ber mot å få ju­ri­disk mas­ter­grad i for­len­gel­sen av det ek­sis­te­ren­de...
08/07/2022
CMS Klu­ge ran­gert i IAM Pa­tent 1000
CMS Klu­ges IPR-sats­ning med ny ran­ge­ring.I år har CMS Klu­ges IPR-team klat­ret godt på de to vik­ti­ge ran­ge­rin­ge­ne, Cham­bers og Le­gal 500. En for ad­vo­ka­ter mind­re kjent ran­ge­ring, er IAM Pa­tent 1000...
18/02/2022
CMS Klu­ge ran­gert i Cham­bers Glo­bal
Tors­dag den­ne uken of­fent­lig­gjor­de Cham­bers and Part­ners sine ran­ge­rin­ger i glo­bal guide for 2022. CMS Klu­ges ster­ke sats­ning in­nen tek­no­lo­gi og im­ma­te­rial­rett gir re­sul­ta­ter, og fle­re av våre dyk­ti­ge...
22/10/2021
Klu­ge og Håmsø bi­står Neo­drill mot Aker So­lu­tions
Et pro­sessteam be­stå­en­de av Kyr­re Tan­gen An­der­sen, Stef­fen As­munds­son og Anne Loft­hus bi­står Neo­drill mot Aker So­lu­tions i en pa­tent­tvist for Oslo ting­rett. Sa­ken gjel­der Neo­drills kjerne­tek­no­lo­gi...