Home / Publicaties / OR krijgt recht op inzicht in de topsalarissen

OR krijgt recht op inzicht in de topsalarissen

25/04/2014

Binnenkort moeten bestuurders van organisaties met 50 werknemers of meer de hoogte en opbouw van topsalarissen verplicht voorleggen aan de ondernemingsraad. Daaruit moet blijken wat de verhouding is tussen het topsalaris en het salaris van de werknemers.

De ministerraad ging kortgeleden akkoord met een voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die bestuurders verplicht om inzicht te geven in de salarissen van de top. Zo schrijft de minister in zijn brief aan de ministerraad dat hij werkgevers wil verplichten om de verhouding tussen het salaris van de top en de gewone werknemer voor te leggen aan de ondernemingsraad. Dit moet leiden tot meer openheid en discussie over de soms scheve verhoudingen ten aanzien van de beloningen binnen organisaties.

Binnen de publieke en semi-publieke sector vindt reeds regulering plaats sinds de invoering per 1 januari 2013 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Die regulering bestaat buiten die sectoren nog niet. De binnen die sectoren soms afgesproken "good governace" of "best practice modellen", hebben er in ieder geval niet aan in de weg gestaan dat de salarissen van topbestuurders de afgelopen jaren onevenredig hard zijn gestegen ten opzichte van de salarissen van de ‘gewone’ werknemers. Zo stegen veel topinkomens 6% tot 7% terwijl salarissen van werknemers vaak op de nullijn werden gehouden.

De minister beoogt met deze wet ondernemingsraden meer invloed geven op de ontwikkeling van topsalarissen. Er worden – anders dan in de WNT – geen wettelijke maxima of consequenties aan exorbitante topsalarissen verbonden, maar de minister wil wel dat bestuurders transparant zijn over beloningsverschillen. De overheid laat de discussie over de beloningsproblematiek daarmee aan de ondernemingsraad, de werknemers en de publieke opinie over.

Het voorstel van minster Asscher gaat daarmee verder dan de wet Harrewijn. De invoering van die wet in 2006 leidde tot een aanpassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Met die wijziging kregen ondernemingsraden recht op inzicht in de topsalarissen. Dat recht beperkt zich momenteel echter tot verplichte informatie over de beloningsverhoudingen, waarbij bestuursleden hun beloningen mogen samenvoegen met minimaal vier anderen. Ook geldt deze verplichting alleen voor organisaties met 100 werknemers of meer. Het is de bedoeling dat die verplichting al voor organisaties met 50 werknemers of meer gaat gelden.

Auteurs

Portret van Robert Jan Dil
Robert Jan Dil