Home / People / Jaap Loman
Portret van Jaap Loman

Jaap Loman

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels, Duits

Jaap Loman is als advocaat werkzaam binnen de Praktijkgroep Real Estate & Construction.

Hij houdt zich bezig met vastgoedtransacties en met het adviseren en procederen over projectontwikkeling, huurrecht en bouwgeschillen. Jaap adviseert onder andere bij het opstellen van (turnkey-) koopovereenkomsten, de notariële aspecten van vastgoedtransacties en due diligence trajecten. Jaap adviseert projectontwikkelaars, bouwbedrijven, beleggers en beleggingsfondsen.

Jaap is sinds 2018 werkzaam bij CMS, daarvoor werkte hij als advocaat bij AKD.

Meer Minder

Opleidingen

  • Master notarieel recht, Radboud Universiteit
  • Master Nederlands recht, Radboud Universiteit
  • Bachelor notarieel recht, Radboud Universiteit
  • Bachelor Nederlands recht, Radboud Universiteit
Meer Minder

Feed

24/01/2023
Di­dam-ar­rest, im­pact van re­cen­te ont­wik­ke­lin­gen voor de vast­goed­sec­tor
In­mid­dels is het ruim een jaar ge­le­den dat de Ho­ge Raad ar­rest wees in de Di­dam-zaak. Sinds­dien is in een aan­tal za­ken con­cre­te toe­pas­sing ge­ge­ven aan dit ar­rest.De­ze in­vul­ling is re­le­vant voor bou­wers...
28/08/2020
CMS ad­vi­seert Tri­ga­no bij haar in­ves­te­ring in Gim­eg
CMS heeft Tri­ga­no bij­ge­staan bij de over­na­me van 60% van de aan­de­len in Gim­eg. De ove­ri­ge 40% van de aan­de­len wor­den ge­hou­den door het ma­na­ge­ment team van Gim­eg en kun­nen in de toe­komst door Tri­ga­no...
16/06/2020
CMS ad­vi­seert IHCP in­za­ke de Mu­zen­to­ren
CMS heeft IHCP ge­ad­vi­seerd ter za­ke van een aan­tal over­een­kom­sten, waar­on­der een sa­men­wer­kings­over­een­komst, huur­over­een­komst en fran­chi­se­over­een­komst, met be­trek­king tot de trans­for­ma­tie van de Mu­zen­to­ren...
30/01/2019
CMS ad­vi­seert Eden Ho­tels in­za­ke Hard Rock Ho­tel Am­ster­dam Ame­ri­can
CMS heeft Eden Ho­tels, de ei­ge­naar van het Ame­ri­can Ho­tel in Am­ster­dam, ge­ad­vi­seerd ter za­ke van een aan­tal over­een­kom­sten waar­on­der een fran­chi­se­over­een­komst, met be­trek­king tot de re­bran­ding van het...