Home / People / Herman Boersen
Portret van Herman Boersen

Herman Boersen

Partner
Belastingadviseur

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels, Duits

Herman Boersen is belastingadviseur en hoofd van de Praktijkgroep Tax van ons kantoor. Herman heeft Fiscaal Recht gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en is lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.

Hij is gespecialiseerd in Corporate en International Taxation. Herman adviseert onder meer bij fusies en overnames, alsmede herfinancieringen en groepsreorganisaties.

Herman heeft in het verleden reeds vijf jaar gewerkt voor ons kantoor en is sinds 1 juni 2013 opnieuw werkzaam bij CMS. In de tussentijd heeft Herman gewerkt voor Citco. Als directielid en verantwoordelijk voor fiscale zaken, heeft hij gewerkt op de Nederlandse Antillen, in Luxemburg, Duitsland en Nederland.

Meer Minder

Opleidingen

  • Fiscaal recht, Universiteit van Tilburg
Meer Minder

Feed

20/12/2022
CMS ad­vi­seert ter za­ke van de ver­koop van een meer­der­heids­be­lang in Byn­der
CMS heeft Byn­der ge­ad­vi­seerd met be­trek­king tot de ver­koop van een meer­der­heids­be­lang aan Tho­mas H. Lee Part­ners, L.P. (THL). Byn­der is een we­reld­wij­de lei­der in Di­gi­tal As­set Ma­na­ge­ment (DAM), met een...
29/06/2022
CMS heeft de aan­deel­hou­ders van Am­bi­tious Pe­o­p­le Group ge­ad­vi­seerd bij...
CMS heeft de aan­deel­hou­ders van Am­bi­tious Pe­o­p­le Group, een in­ter­na­ti­o­na­le re­cruit­ment groep, ge­ad­vi­seerd bij de ver­koop van een meer­der­heids­be­lang aan Ca­pi­tal A. Am­bi­tious Pe­o­p­le Group is op­ge­richt in...
13/04/2022
Ran­kings Legal 500 EMEA 2022 be­kend
De nieuw­ste ran­kings van de Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) zijn uit. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als 've­ry...
20/12/2021
CMS be­ge­leidt Gar­den Ca­pi­tal Group bij de ver­koop van een meer­der­heids­be­lang...
CMS heeft Gar­den Ca­pi­tal Group, een ven­noot­schap van de fa­mi­lie Dijkstra, bij­ge­staan bij de ver­koop van een meer­der­heids­be­lang in de Ne­der­land­se ho­tel­groep Eden Ho­tels aan een doch­ter­ven­noot­schap van...
25/11/2021
CMS be­ge­leidt JB Wealth Ma­na­ge­ment bij ver­koop Ap­plied Risk aan DNV AS
CMS heeft JB Wealth Ma­na­ge­ment bij­ge­staan bij de ver­koop van Ap­plied Risk Hol­ding B.V. aan DNV AS. Ap­plied Risk is een cy­ber se­cu­ri­ty spe­ci­a­list op het ge­bied van in­du­stri­ë­le sys­te­men. Met de­ze over­na­me...
17/08/2021
CMS ad­vi­seer­de Riet­er bij de over­na­me van drie be­drij­ven van Sau­rer
CMS heeft Riet­er Hol­ding AG ge­ad­vi­seerd bij het ver­krij­gen van een aan­de­len­be­lang van 57% in Sau­rer Ne­ther­lands Ma­chi­ne­ry Com­pa­ny B.V. De trans­ac­tie­waar­de be­draagt EUR 300 mil­joen. Als on­der­deel van de­ze...
17/05/2021
CMS ad­vi­ses Turn/Ri­ver Ca­pi­tal on €315m stra­te­gic in­vest­ment in Re­dwood...
In­ter­na­ti­o­nal law firm CMS has ad­vi­sed growth equi­ty firm Turn/Ri­ver Ca­pi­tal on its €315 mil­li­on stra­te­gic in­vest­ment in Re­dwood Soft­wa­re, a lea­ding pro­vi­der of cloud-ba­sed bu­si­ness and IT pro­cess au­to­ma­ti­on...
14/04/2021
Ran­kings Legal 500 EMEA 2021 be­kend
CMS is op­nieuw ge­rankt in de nieuw­ste edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2021. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven...
31/03/2021
CMS be­ge­leidt Hes­sing Su­per­vers bij ‘fa­briek van de toe­komst’
CMS heeft Hes­sing Su­per­vers be­ge­leid bij haar pro­ject in Noord-Lim­burg (Ven­lo-re­gio), waar de pro­du­cent van ge­sne­den groen­te en fruit haar nieu­we ‘fa­briek van de toe­komst’ zal re­a­li­se­ren en waar haar...
18/02/2021
Ran­kings CMS in Cham­bers Glo­bal 2021
De Cham­bers Glo­bal Gui­de voor 2020 is uit. CMS wordt daar­in als or­ga­ni­sa­tie ver­meld met daar­bin­nen de ver­mel­ding per land, rechts­ge­bied en ju­rist. Op ba­sis van on­af­han­ke­lijk on­der­zoek in de markt en...
28/08/2020
CMS ad­vi­seert Tri­ga­no bij haar in­ves­te­ring in Gim­eg
CMS heeft Tri­ga­no bij­ge­staan bij de over­na­me van 60% van de aan­de­len in Gim­eg. De ove­ri­ge 40% van de aan­de­len wor­den ge­hou­den door het ma­na­ge­ment team van Gim­eg en kun­nen in de toe­komst door Tri­ga­no...
15/04/2020
TOP RAN­KINGS CMS IN LEGAL 500 EMEA 2020
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2020 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als ‘ac­cu­ra­te, quick, flexi­ble and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...