Home / Europa / België / Vastgoed recht

Vastgoed recht

Als investeerder, ontwikkelaar, gebruiker, bouwconsortium of vermogensbeheerder worden uw vastgoedovereenkomsten uitgevoerd binnen strikte termijnen en complexe lokale rechtstelsels. Als uw vastgoedactiva bijvoorbeeld over internationale markten verspreid zijn, wordt u geconfronteerd met verschillende vastgoedwetgevingen evenals met verschillende culturele en economische contexten. Met meer dan 800 advocaten in 40 landen geven wij doortastend juridisch advies over de grenzen heen, gecoördineerd vanuit uw thuismarkt. Of u nu in retail, vastgoed, hotels, infrastructuur, zorgcentra, kantoren, logistiek, hernieuwbare energie of studentenhuisvesting doet, wij hebben de specialisten voor u in huis.

Na tientallen jaren ervaring in zaken over heel Europa, hebben onze multidisciplinaire teams dezelfde patronen, processen en normen aangenomen, ook voor projectbeheer. Dit betekent dat we specialistenteams kunnen inzetten om u onmiddellijk te adviseren, ongeacht waar de vastgoedactiva gevestigd zijn. Als u een vastgoedfonds lanceert of beheert of een vastgoedjointventure opricht, kunnen onze fonds- en bedrijfsdeskundigen u voor elk land specifieke ondersteuning bieden. Deze aanpak stelt ons in staat om u te begeleiden bij al uw kwesties in verband met fiscaliteit, planning, schuldfinanciering, bouw- en beheer, naast uw traditioneel werk met betrekking tot de vastgoedportefeuille en vastgoedbeheer.

"Excellent technological support, great network over several countries allowing the firm to render excellent advice in multi-jurisdictional deals at a high level. Great flexibility in proposing secondees during times we need more support. Very pleasant team with great know-how."

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2022

"They are a very user friendly and highly skilled team. They offer clear commercial advice and will provide an opinion rather than sitting on the fence."

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2022

"The team was very well rounded and had expertise in every area where we needed assistance. Its definitely a comprehensive practice."

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2022

"CMS Real Estate team knows how to adapt and advise foreign clients with great clarity and patience. Very business oriented, with an ability to remain firm while being commercial which allows quality transactions to be signed quickly."

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2022

"We are very impressed with the technical knowledge, user-friendliness and overall service we get from CMS."

Feedback from a client about the department - Chambers Europe, 2021

Feed

04/02/2020
De her­vor­ming van het goe­de­ren­recht werd goed­ge­keurd
De Ka­mer heeft on­langs, op 30 ja­nu­a­ri 2020, met een­pa­rig­heid van stem­men een wets­voor­stel hou­den­de in­voe­ging van een nieuw Boek 3 “Goe­de­ren” goed­ge­keurd. De­ze mijl­paal vindt plaats in het ka­der van...
08/10/2018
CMS Eu­ro­pean Re­al Es­ta­te Deal Point Stu­dy 2018
Vast­goed­be­leg­gin­gen be­rei­ken re­cord­hoog­ten in ver­ko­pers­markt Ex­ces­sie­ve vraag drijft prij­zen kan­toor­ruim­ten op In­ves­teer­ders kij­ken naar spe­ci­a­le ob­jec­ten voor ho­ge­re ren­de­men­ten Sterk eco­no­misch kli­maat...
26/04/2018
CMS Re­al Es­ta­te Cam­pus 2018
CMS is very plea­sed to in­vi­te you to the 2018 edi­ti­on of its Re­al Es­ta­te Cam­pus se­mi­nar. This learning and net­wor­king event will ta­ke pla­ce on 26 April 2018 from 8:30 to 13:30. Our re­al es­ta­te team...
04/10/2017
CMS Eu­ro­pean Re­al Es­ta­te Deal Point Stu­dy 2017
Vast­goed­markt blijft sta­biel en ver­ko­per­vrien­de­lijk­Ster­ke vraag naar kan­toor­ruim­te­Meer in­ter­na­ti­o­na­le in­ves­teer­ders op Ne­der­land­se markt­Veel ver­ko­per­vrien­de­lij­ke be­pa­lin­gen in koop­over­een­kom­sten­Stuttg­art...
04/05/2017
Be­scher­ming van zo­n­e­vreem­de bos­sen in het Vlaam­se Ge­west
De Vlaam­se Re­ge­ring heeft op 31 maart 2017 een kaart met aan­dui­ding van kwets­ba­re zo­n­e­vreem­de bos­sen vast­ge­steld. Voor die bos­sen geldt in de toe­komst een ont­bos­sings­ver­bod. Van 16 mei 2017 tot 14 ju­li...
03/05/2017
Be­per­king van de be­roeps­mo­ge­lijk­he­den te­gen ver­gun­nings­be­slis­sin­gen in...
Met een wij­zi­ging aan het Om­ge­vings­ver­gun­nings­de­creet wenst de Vlaam­se Re­ge­ring de mo­ge­lijk­heid om een ad­mi­ni­stra­tief be­roep in te die­nen te­gen een ver­gun­nings­be­slis­sing te be­per­ken tot die­ge­nen die eer­der...
07/03/2017
De om­ge­vings­ver­gun­ning: Vlaan­de­ren kiest voor een ‘per­mis uni­que’
Met in­gang van 23 fe­bru­a­ri 2017 treedt in het Vlaam­se ge­west de om­ge­vings­ver­gun­ning in wer­king. De­ze nieu­we ver­gun­ning ver­vangt (on­der meer) de ste­den­bouw­kun­di­ge ver­gun­ning, de ver­ka­ve­lings­ver­gun­ning...
22/11/2016
Nieu­we pro­ce­du­re voor ge­schil­len­be­slech­ting in de bouw
Tij­dens de uit­voe­ring van een werk ont­staan niet zel­den ge­schil­len. Op­dracht­ge­ver en aan­ne­mer zien zich dan ge­steld voor een uit­da­ging; het ge­schil moet wor­den op­ge­lost, zon­der dat de bouw ern­stig wordt...
21/10/2016
CMS Eu­ro­pean Deal Point Stu­dy 2016
• Ster­ke vraag naar kan­toor- en win­kel­ruim­te • Meer con­trac­ten wor­den ge­slo­ten met aan­spra­ke­lijk­heids­be­per­kin­gen en met kor­te­re con­trac­tu­e­le ver­val­ter­mij­nen voor ver­ko­pers • Meer na­ti­o­na­le in­ves­teer­ders...
15/09/2016
Re­al Es­ta­te Cam­pus 2016
Deel­na­me­kos­ten 125 €/per­soon voor de cy­clus van 3 op­lei­din­gen (geen ge­deel­te­lij­ke in­schrij­ving mo­ge­lijk). Voor el­ke in­schrij­ving schenkt CMS € 50 aan Sa­muso­ci­al.Het is ons een ge­noe­gen u te mo­gen...
09/06/2016
Re­al Es­ta­te Cam­pus 2016
Deel­na­me­kos­ten 125 €/per­soon voor de cy­clus van 3 op­lei­din­gen (geen ge­deel­te­lij­ke in­schrij­ving mo­ge­lijk). Voor el­ke in­schrij­ving schenkt CMS € 50 aan Sa­muso­ci­al.Het is ons een ge­noe­gen u te mo­gen...
12/05/2016
Re­al Es­ta­te Cam­pus 2016
Deel­na­me­kos­ten: 125 €/per­soon voor de cy­clus van 3 op­lei­din­gen (geen ge­deel­te­lij­ke in­schrij­ving mo­ge­lijk). Voor el­ke in­schrij­ving schenkt CMS € 50 aan Sa­muso­ci­al.Het is ons een ge­noe­gen u te mo­gen...