Home / Europa / België / Overheidsopdrachten & PPS

Overheidsopdrachten & PPS

De kwaliteit van de overheidsdiensten wordt meer en meer bepaald door een vakkundig beheer van de aanbestedingsprocedures. Uw zaak en alle mogelijke vastgoedprojecten, joint ventures, herstructurerings- of verkoopprogramma's kunnen niet functioneren zonder een grondig inzicht in hoe aanbestedingen uw plannen bepalen. Als aanbestedende overheidsdienst of inschrijver in lokale, Europese en internationale aanbestedingsprocedures, kunt u een beroep doen op onze juridische adviseurs met ruime ervaring aan beide zijden van het proces. Wij kunnen u doorheen complexe infrastructuur-, transport- en IT-projecten loodsen, niet alleen in de overheidssector maar ook in de nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, gas en luchthavens. Wij kunnen u ook vertegenwoordigen in aanbestedingsgeschillen en -rechtszaken.

Met meer dan 100 specialisten in 36 steden over de hele wereld, heeft CMS een uitstekend bereik en enorme capaciteit op het vlak van openbare aanbesteding. Wij kunnen uw intekening in openbare-aanbestedingsprocedures in verschillende landen tegelijkertijd ondersteunen. Daarbij komt nog dat onze specialisten een jarenlange sectorexpertise hebben in kernindustrieën zoals infrastructuur, levenswetenschappen/gezondheidszorg, transport en TMC. Met deze aanpak kunnen wij de complexe aspecten van uw openbare aanbestedingen oplossen, met inbegrip van oprichting en samenstelling van inschrijvingsconsortia, bescherming van vertrouwelijke informatie, antitrustzaken, evaluaties, specifieke regels inzake kaderovereenkomsten, concessiecontracten en complexe PPP-projecten. Verder kunnen wij u ook bijstaan met feedback en debriefing en hoe u de verschillende strikte aanbestedingsprocedures moet aanpakken. Wij kunnen u ook bijstand verlenen voor rechtbanken over heel Europa of voor de Europese Commissie.

"A solid public law practice with strong expertise advising procuring authorities and bidders on public procurement matters, CMS additionally offers support with reconstruction projects, tender procedures and the preparation of public contracts. The team also assists clients with judicial proceedings, particularly around questions of liability for delays in construction projects."

Chambers Europe, 2022

"Virginie Dor has deep and practical expertise in public tenders"

Feedback from a client - Chambers Europe, 2022

"a clear understanding of the framework to work in"

Feedback from a client about the department - Chambers Europe, 2021

"provide a constructive view on opportunities"

Feedback from a client about the department - Chambers Europe, 2021

"fast and accurate"

Feedback from a client about the department - Chambers Europe, 2021

Feed

12/12/2022
De scha­de­be­gro­ting in het ge­val van het ver­lies van een op­dracht
> VOIR LA SES­SI­ON FRAN­ÇAI­SE­Het team van CMS ge­spe­ci­a­li­seerd in over­heids­op­drach­ten heeft het ge­noe­gen u uit te no­di­gen voor een nieu­we op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot to­pics in het...
25/11/2022
Uit­slui­tin­gen in de re­gel­ge­ving: wan­neer is men vrij­ge­steld van de plaat­sing...
> VOIR LA SES­SI­ON FRAN­ÇAI­SE­Het team van CMS ge­spe­ci­a­li­seerd in over­heids­op­drach­ten heeft het ge­noe­gen u uit te no­di­gen voor een nieu­we op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot to­pics in het...
17/10/2022
Hoe om­gaan met wij­zi­gin­gen in een over­heids­op­dracht die vol­gen uit de hui­di­ge...
> VOIR LA SES­SI­ON FRAN­ÇAI­SE­Het team van CMS ge­spe­ci­a­li­seerd in over­heids­op­drach­ten heeft het ge­noe­gen u uit te no­di­gen voor een nieu­we op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot to­pics in het...
16/06/2022
Re­cen­te recht­spraak in­za­ke over­heids­op­drach­ten
> VOIR LA SES­SI­ON FRAN­ÇAI­SE­Het team van CMS ge­spe­ci­a­li­seerd in over­heids­op­drach­ten heeft het ge­noe­gen u uit te no­di­gen voor een nieu­we op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot to­pics in het...
31/05/2022
De stop­zet­ting van een over­heids­op­dracht: geen ab­so­luut recht
> VOIR LA SES­SI­ON FRAN­ÇAI­SE­Het team van CMS ge­spe­ci­a­li­seerd in over­heids­op­drach­ten heeft het ge­noe­gen u uit te no­di­gen voor een nieu­we op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot to­pics in het...
19/04/2022
De on­der­te­ke­ning van de of­fer­tes
> VOIR LA SES­SI­ON FRAN­ÇAI­SE­Het team van CMS ge­spe­ci­a­li­seerd in over­heids­op­drach­ten heeft het ge­noe­gen u uit te no­di­gen voor een nieu­we op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot to­pics in het...
04/11/2021
De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie roept voor de twee­de keer op tot het in­die­nen van...
Op 26 ok­to­ber 2021 heeft de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie voor de twee­de keer een op­roep ge­daan tot het in­die­nen van voor­stel­len voor groot­scha­li­ge pro­jec­ten, d.w.z. pro­jec­ten met een ka­pi­taal­kost van meer dan 7,5...
26/10/2021
De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie pu­bli­ceert richt­snoe­ren voor de af­slui­ting van ope­ra­ti­o­ne­le...
Op 14 ok­to­ber 2021 heeft de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie haar richt­snoe­ren be­kend­ge­maakt voor de af­slui­ting van de ope­ra­ti­o­ne­le pro­gram­ma's die zijn goed­ge­keurd voor bij­stand uit het Eu­ro­pees Fonds voor Re­gi­o­na­le...
02/12/2021
De rech­ten van de in­schrij­vers, de ver­plich­tin­gen van de aan­be­ste­den­de...
> VOIR LA SES­SI­ON FRAN­ÇAI­SE­Het team van CMS ge­spe­ci­a­li­seerd in over­heids­op­drach­ten heeft het ge­noe­gen u uit te no­di­gen voor een nieu­we op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot to­pics in het...
26/10/2021
Duur­zaam aan­be­ste­den
> VOIR LA SES­SI­ON FRAN­ÇAI­SE­Het team van CMS ge­spe­ci­a­li­seerd in over­heids­op­drach­ten heeft het ge­noe­gen u uit te no­di­gen voor een nieu­we op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot to­pics in het...
23/09/2021
Re­cen­te recht­spraak van het Hof van Jus­ti­tie en van de Raad van Sta­te
> VOIR LA SES­SI­ON FRAN­ÇAI­SE­Het team van CMS ge­spe­ci­a­li­seerd in over­heids­op­drach­ten heeft het ge­noe­gen u uit te no­di­gen voor een nieu­we op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot to­pics in het...
20/05/2021
"Trans­ac­ties be­tref­fen­de on­roe­ren­de goe­de­ren (bv. de huur en koop van ge­bouw...
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we vir­tu­e­le op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht van 11.00...